تعداد مشاهده مقاله 257,046
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 120,252
نسبت مشاهده بر مقاله 2008.17
نسبت دریافت فایل بر مقاله 939.47
تعداد مقالات ارسال شده 579
تعداد مقالات رد شده 259
درصد عدم پذیرش 45
تعداد مقالات پذیرفته شده 60
درصد پذیرش 10

آموزش مسائل زبان:یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر میشود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث آموزش زبان پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه آموزش زبان انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم آموزش زبان را گزارش می دهند است.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. بارگزاری مقاله و ارسال مقاله دارای هزینه مصوب از سوی دانشگاه است.

نشریه مسائل آموزش زبان در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

درباره آموزش مسائل زبان

 • ·         کشور محل چاپ : ایران
 • ·         ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • ·         شروع انتشار: پاییز و زمستان  1392
 • ·         فرمت:  چاپی و الکترونیکی
 • ·         شاپای چاپی:   2322-3715
 • ·         شاپای الکترونیکی: 2476-6194
 • ·         قابل دسترسی از: http//:ilt.atu.ac.ir
 • ·         وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • ·         نوبت‌های چاپ: دوفصلنامه علمی
 • ·         دسترسی قبلی: بلی
 • ·         زبان مجله: انگلیسی (چکیده فارسی)
 • ·         حوزه  تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
 • ·        هزینه داوری مقاله: بله
 • ·         نوع مجله: علمی پژوهشی (تا انتهای سال ۱۳۹۷): علمی (ب) از ابتدای سال ۱۳۹۸
 • ·         دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • ·         نمایه شده: بلی
 • ·         نوع  داوری: داوری بسته با حداقل 2 داور
 • ·        زمان بررسی اولیه: حداکثر 10 روز
 • ·         زمان داوری: حداقل 10 هفته
 • ·         ایمیل مجله: ilt@atu.ac.ir
 • ·         ایمیل پشتیبان: atupress@atu.ac.ir

 

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1399 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علامه طباطبایی

سردبیر مدیر مسئول دبیر تخصصی دبیر اجرایی اعضای هیات تحریریه بین المللی اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2322-3715
شاپا الکترونیکی
2476-6194

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان